Board logo

標題: 季尾各系馬主頭馬結算 [打印本頁]

作者: 大關刀    時間: 17/7/2017 01:47 AM     標題: 季尾各系馬主頭馬結算

睇下兩大馬主郭生蕭生, 究竟邊個贏馬多.....

美麗系

美麗寶寶 4W
美麗大師 2W
美麗傳承 2W
美麗皇牌 2W
愛美麗 1W
美麗皇者 1W
美麗鉅星 1W
開心美麗 1W
美麗威威 0W
變出美麗 0W
美麗出擊 0W
美麗之友 0W
最美麗 0W
美麗之星 0W
美麗寶貝
美麗名星

Total: 14W


蕭生

雲呢拿 4W
馬克羅斯 3W
鷹雄 2W
達羅素 2W
澳斯卡 1W
勢必跑 1W
醉必勝 1W
奇真 1W
創世紀 0W
勁哥兒 0W
俊哥兒 0W
傲行者 0W
勇闖者 0W
勝利專家 0W
力王 0W
極地風暴 0W@香港
卡達星 0W

Total: 15W

(有數漏請指正)


[ 本帖最後由 大關刀 於 17/7/2017 03:15 AM 編輯 ]
作者: 大關刀    時間: 17/7/2017 01:48 AM

以下馬主今季戰績咁樣, 唔知佢地失唔失望喇....


鞋王系

罕曾見 1W
豈等閒 0W
誰可拼 0W
可人兒 0W
誰不羨 0W

Total: 1W

鞋王全季只得罕曾見贏一場 99 倍, 季內有兩隻拍賣馬退役
唔知暑期接受訪問又會點呻


潘蘇通

大雄圖 1W
大印銀紙 0W
大運起 0W
代代為王 0W
大運財 0W  RIP.

Total: 1W


才系

天才 1W
狀元才 0W
良才 0W
運才 0W
英才 0W

Total: 1W

[ 本帖最後由 大關刀 於 17/7/2017 02:14 AM 編輯 ]
作者: 大關刀    時間: 17/7/2017 01:49 AM

其他各路人馬:


加州系

加州再豫 2W
加州議長 1W
加州騰龍 1W
加州勇將 0W
加州雄師 0W

Total: 4W


軍系

軍勇戰略 2W
軍必勝 1W
軍歌 0W
軍勇戰神 0W
軍炮 0W
軍火 0W

Total: 3W


神駒系

勇霸神駒 2W
英明神駒 2W
銀豐神駒 1W
快樂神駒 1W
開心神駒 1W
康樂神駒 0W
永勝神駒 0W
凱明神駒 0W
高峰神駒 0W
九龍神駒
雪地神駒

Total: 7W


綵系

進綵 1W
好醒 1W
有醒 0W
大聚會 0W
確威風 0W
眾綵

Total: 2W


威力系

威力川 1W
威力名城 1W
勤德兼備 1W
無限欣賞 1W
威力東 0W
東韻威威 0W

Total: 4W

[ 本帖最後由 大關刀 於 17/7/2017 02:19 AM 編輯 ]
作者: 布宜學    時間: 17/7/2017 02:24 AM

利多系都好慘淡
劍系都算不錯

[ 本帖最後由 布宜學 於 17/7/2017 02:25 AM 編輯 ]
作者: Wai    時間: 17/7/2017 03:08 AM

包裝系都係得隻騎士頂住
作者: 大關刀    時間: 17/7/2017 03:24 AM     標題: 回復 #5 Wai 的帖子

下季有五十五十
作者: yuricylau    時間: 17/7/2017 05:17 AM

蕭生僅勝 蕭生好嘢
作者: 西人堅    時間: 17/7/2017 03:30 PM

話時話, 蕭家咁多馬, 但 GI d 成績就.............
美麗系差好遠, 拿過堆重要 GI

只計紅黑間自己衫就仲糟糕
(冇左智多飛)
作者: CJ.    時間: 17/7/2017 04:08 PM     標題: 回復 #8 西人堅 的帖子

美麗系其實都唔係好蕭家好多,G1頭馬都係得兩隻,締造美麗同美麗大師(冇數漏的話),咁唔算差好遠
作者: 大關刀    時間: 18/7/2017 01:13 AM

利多系今年比起往年算好咯.....

利多系

高利多 2W
海利多 1W
得利多 1W
上利多 0W
興利多 0W
博利多 0W
豐利多 0W
肯利多 0W
心意傳達 0W@香港
民間傳奇 0W@香港
家寶恩

Total: 4W

[ 本帖最後由 大關刀 於 18/7/2017 01:17 AM 編輯 ]
作者: 駿先鋒    時間: 18/7/2017 01:36 AM

威利系?

呢系都算大馬主

重有惑系
作者: 大關刀    時間: 18/7/2017 02:03 AM

威利系

威利熱流 3W
威利大大 0W
威利加道 0W

Total: 3W

加道上個月又再傷過
16/06/2017  右前腿肌腱受傷


惑系

翔惑 3W
估惑 1W
期惑 1W
獻惑 1W
果惑 0W

Total: 6W
作者: 大關刀    時間: 18/7/2017 05:09 PM

鞋王拉晒兩隻去羅富全
作者: 李澤楷    時間: 18/7/2017 05:41 PM

山高系 0w
草猛系 0w
大哥系 0w
作者: 富源    時間: 18/7/2017 09:40 PM

神駒系

真心希望搵次抽中隻真馬王
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0