Board logo

標題: 孖條馬經 30 Nov 2022 谷草夜 [打印本頁]

作者: 孖條馬經    時間: 30/11/2022 05:19 PM     標題: 孖條馬經 30 Nov 2022 谷草夜

冷孖寶  

1 場 5 耕田之寶

2 場 過兩隻 3 善傳香江 + 12 廢話

3 場 過兩隻 7 勁叻仔 + 9 摯多福 , 賭Q 1 牛戰士

4 場 6 有力 w4 甲烷 + 5 慶萬家 QT

5 場 過兩隻 11 樂加福 + 12 大家開心
作者: 孖條馬經    時間: 30/11/2022 05:55 PM

孖三寶
         
6 場 8 攻頂 wp + 3 英雄豪邁 w 唔到 祇Q

7 場 4 艮志騰雲 w 2 瀨在梨心 + 11 平海歡星

8 場 過兩隻 3 總理 + 9 進趣 似冷QP


GoodLuck
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0