Board logo

標題: 孖條馬經 14 jun 2023 谷草夜 黏地 [打印本頁]

作者: 孖條馬經    時間: 14/6/2023 05:26 PM     標題: 孖條馬經 14 jun 2023 谷草夜 黏地

唔爆瀨梗 , 啱使就嚟

丁冠豪孖寶 +Qp 2x1

頭場 3 協奏曲 w + 4 顧嘉輝

2 場 5 牛戰士 + 9 博愛之光 wp  (第三單T 12 超趣)
作者: 孖條馬經    時間: 14/6/2023 05:34 PM

Qp 2x1 + 單頭QQp

3 場 4 智勁狗 wp 拖 8 貴利臨門 + 9 萬事有 , 第三+埋牛頓 2 奇寶

4 場 1 安泰 + 3 紅旺
作者: 孖條馬經    時間: 14/6/2023 05:39 PM

孖三寶 +下半場拖埋方嘉柏入 wp

5 場 5 帖木兒 w
     
6 場過兩隻  8 齊心勇牛 入撚梗冷p安慰獎 + 9 必先生
  
7 場 6 經典之星 wp 減夠分 , 丁冠豪上兩隻入 wp 就 + 8 泉龍狗 賭冷Qp

8 場 10 開心三劑 wp 拖 1 川河首狗 + 11 超勁寶寶

9 場 2 笑哥兒 + 5 大眾開心
  
(第三拖 8 超好日子 + 11 歡欣福頭)


GoodLuck  
作者: 孖條馬經    時間: 14/6/2023 06:48 PM

奏曲 幾十 w 過孖寶
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0